Laagste rentes
Advies aan huis
Ook voor nieuwbouw
Poep
Poep is lekkerrrrrrrrrrrrr...

Fiscale informatie

Hieronder leest u fiscale informatie over de levensloopregeling:

  • De levensloopregeling is een fiscale regeling op basis van de omkeerregel. De heffing van loonbelasting wordt uitgesteld tot het moment van opname. Wel zijn er premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de inleg. Dat wil zeggen dat de inleg niet leidt tot een verlaging van de heffingsgrondslag. Over de levensloopuitkeringen zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd
  • Over het opgebouwde tegoed wordt geen forfaitaire rendementsheffing (Box 3) geheven.
  • Voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar maar nog geen 56 jaar oud zijn, is er een ruimere stortingsmogelijkheid. Voor hen vervalt de voorwaarde dat er in een kalenderjaar niet meer dan 12% van het bruto jaarsalaris ingelegd kan worden. Door de ruimere stortingsmogelijkheid kunnen zij in kortere tijd het maximale tegoed opbouwen. Door de storting mag de grens van 210% van het jaarsalaris niet worden overschreden.
  • Bij opname van het tegoed voor verlof of bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar geldt een heffingskorting (levensloopverlofkorting) van € 183 per ingelegd jaar. Deze levensloopverlofkorting wordt jaarlijks geïndexeerd. Wie het tegoed gebruikt voor de financiering van ouderschapsverlof, krijgt een fiscale tegemoetkoming in de vorm van een heffingskorting ter hoogte van 50% van het bruto wettelijk minimumloon (WML) per opgenomen verlofdag.
  • Net als de huidige verlofspaarregeling is de levensloopregeling bestemd voor het opvangen van inkomensderving tijdens onbetaald verlof. Dit betekent dat de levensloopregeling niet gebruikt kan worden voor de financiering van kosten, zoals de kosten voor scholing of kinderopvang.
  • Werknemers van wie de uitvoerder van de pensioenregeling de mogelijkheid biedt om prepensioenrechten af te kopen en die van deze mogelijkheid gebruik maken, kunnen hun afgekochte prepensioenrechten zonder belastingheffing doorstorten in de levensloopregeling. Voor deze doorstorting geldt in dat jaar niet het maximum van 12% van het bruto jaarsalaris. Het maximum van 210% van het bruto jaarsalaris voor het totale tegoed blijft wel gelden.
  • Het saldo kan worden omgezet in een ouderdomspensioen, mits de fiscale grenzen van de opbouw van ouderdomspensioen nog ruimte biedt (tot maximaal 100% ouderdomspensioen). Daarbij kan wel de eventueel in het verleden genoten lijfrentepremieaftrek gecorrigeerd worden.

Zie ook: