Laagste rentes
Advies aan huis
Ook voor nieuwbouw
Poep
Poep is lekkerrrrrrrrrrrrr...

Veel gestelde vragen

Eerder stoppen met werken

ieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over "Eerder stoppen met werken".

Kan ik nog eerder stoppen met werken?
Er zijn nog steeds mogelijkheden om eerder te stoppen en toch inkomen te hebben tot uw 65e. We geven hierna de mogelijkheden.

 1. Opgebouwde prepensioenrechten in de periode tot 1 januari 2006 blijven gehandhaafd en kunnen worden opgenomen voorafgaand aan uw pensioen. Uiteraard geldt dat niet als de rechten worden afgekocht.
 2. U kunt gebruik maken van de nieuwe levensloopregeling. Daarmee kunt u tussen twee en drie jaar eerder met pensioen.
 3. Door opgebouwd ouderdomspensioen (pensioen voor de periode vanaf 65 jaar) al voor uw 65ste in te laten gaan. Dit leidt wel tot een lager ouderdomspensioen.
 4. Door gebruik te maken van eventueel opgebouwd vermogen (beleggingsportefeuille, spaargeld).
 5. In geval van 40 deelnemingsjaren met gebruik van de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen (het zogenaamde 40-deelnemingsjarenpensioen).

Wat gebeurt er met opgebouwde prepensioenrechten?
Deze blijven in principe bestaan. Ze kunnen te zijner tijd worden ingezet om eerder te stoppen met werken. In 2006 krijgt u van uw pensioenuitvoerder een opgave van de omvang van de rechten.

Wat doe ik met uitbetaalde prepensioenrechten?
Er zijn diverse mogelijkheden, die mede door uw pensioenuitvoerder worden bepaald. Het geld kan zonder fiscale heffing, binnen de fiscaal geldende grenzen en voorwaarden, worden omgezet in ouderdomspensioen (tot 100% van het pensioengevend salaris). Ook kan het worden gestort in de levensloopregeling, waarbij dit als extra inbreng geldt. Het is niet mogelijk om de prepensioenrechten consumptief te besteden.

Kan ik nog geld in lijfrenteverzekeringen storten?
Er kan nog steeds binnen de berekende jaar- en reserveringsruimte fiscaal aantrekkelijk een lijfrentepremie worden betaald. Per 1 januari 2006 komt wel de overbruggingslijfrente te vervallen. Een levenslange oudedagslijfrente kan op elk gewenst tijdstip, dus ook voor uw 65ste ingaan.

Kan ik nu al wat doen om eerder te kunnen stoppen?

 • Indien uw werkgever een verlofspaarregeling heeft, dan kunt u daar geld in storten. Deze regeling gaat per 1 januari 2006 over in de levensloopregeling.
 • Geld sparen op uw spaarrekening. Door nu al te beginnen met het opbouwen van een potje kunt u in 2006 makkelijker het maximum van 12% van uw bruto jaarsalaris in de levensloopregeling storten.

Levensloop

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over "Levensloop".

Wat houdt de levensloopregeling in?
Met behulp van de levensloopregeling kunt u vanuit uw bruto salaris een tegoed opbouwen dat u als inkomen kunt gebruiken tijdens onbetaald verlof.

Mag ik altijd meedoen?
De levensloopregeling is een individueel recht voor iedere werknemer. Uw werkgever is verplicht mee te werken aan de regeling en dus op uw verzoek bedragen van uw salaris in te houden en over te boeken naar de uitvoerder van de regeling.

Waarvoor kan ik verlof opnemen?
In principe voor alle vormen van verlof. Dus zowel voor bijvoorbeeld ouderschaps-, zorg-, of educatief verlof, als voor het eerder stoppen met werken. Uw werkgever is echter niet verplicht aan de opname van verlof mee te werken, behalve voor wettelijk geregelde vormen (zoals ouderschapsverlof).

Hoeveel kan ik opbouwen?
Het tegoed in de levensloopregeling mag maximaal 210% van het laatst verdiende jaarsalaris zijn. U mag jaarlijks maximaal 12% van uw bruto jaarsalaris inleggen. De 12%-grens geldt niet bij een eenmalige inbreng uit afgekochte prepensioenrechten en voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder zijn maar jonger dan 56 jaar. Overigens kan door het rendement op het ingelegde bedrag het maximum van 210% van het laatstverdiende jaarsalaris wel worden overschreden.

Kan ik ook minder dan 12% van mijn bruto jaarsalaris inleggen?
Ja, u kunt zelf bepalen hoeveel u van uw bruto loon inlegt in de levensloopregeling. Hoe minder u inlegt, hoe korter de periode is dat u een gewenst verlof kunt financieren.

Wat is de maximale lengte van een verlofperiode?
U mag de lengte van een verlofperiode zelf kiezen binnen het bedrag dat is opgebouwd en uiteraard in overleg met uw werkgever. Houdt u er rekening mee dat opgebouwde rechten in het kader van de sociale zekerheid worden gerespecteerd als het verlof maximaal anderhalf jaar bedraagt. Daarna is de Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid niet meer van toepassing. Dat betekent dat de werknemer in deze situatie niet verzekerd is in geval van ziekte arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Indien een verlofperiode van langer dan 18 maanden wordt opgenomen direct voor de pensioendatum is dit geen probleem. In andere situaties moet hiermee rekening worden gehouden.

Moet ik altijd volledig verlof opnemen om van de regeling gebruik te maken?
Nee. U kunt ook deelverlof opnemen en uw inkomen aanvullen uit de levensloopregeling.

Hoe vaak mag ik verlof opnemen?
Zolang uw werkgever geen beperkingen stelt, geldt geen beperking in het aantal malen dat u verlof opneemt. U mag ook steeds opnieuw geld in de regeling storten tot het maximum is bereikt.

Wat is het maximale inkomen uit de levensloopregeling tijdens een verlofperiode?
Het totale inkomen tijdens een verlofperiode mag niet hoger zijn dan het inkomen dat u voor aanvang van de verlofperiode ontving. Als u van uw werkgever tijdens uw verlof nog een deel van uw salaris krijgt, dan kunt u dat tot het hiervoor genoemde maximum uit de levensloopregeling aanvullen.

Wat gebeurt er als ik tijdens mijn verlofperiode ziek, arbeidsongeschikt of ontslagen wordt?
Tijdens de verlofperiode betaalt u geen premies voor sociale verzekeringen als WW, WAO, ZW etc, maar u blijft er wel recht op hebben (de premies betaalt u bij de opbouw). Als u tijdens de verlofperiode ziek, arbeidsongeschikt of ontslagen wordt, dan moet u eerst de volledig afgesproken verlofperiode voldoen. Pas na de verlofperiode kunt u aanspraak maken op één van de sociale verzekeringen.

Kan ik zelf bepalen waar ik de levensloopregeling onderbreng?
Ja. U mag zelf bepalen bij welke instelling u uw levensloopregeling onder brengt. Alle banken en verzekeraars mogen een levensloopregeling aanbieden.

Wat moet ik doen om verlof te nemen op basis van de levensloopregeling?
In eerste instantie moet u met uw werkgever overleggen of u met verlof kunt en hoe lang u met verlof wilt. Als u en uw werkgever overeenstemming hebben bereikt, dan kunt u de instelling waarbij uw Levensloopregeling is ondergebracht, bijvoorbeeld AEGON, opdracht geven periodiek een uitkering te doen aan uw werkgever die dan voor de uitkering aan u zorgt. Dit geld kunt u gebruiken als inkomen tijdens uw verlof.

Zijn er verlofvormen waar mijn werkgever geen toestemming voor hoeft te geven?
Ja, voor verlofvormen die wettelijk zijn geregeld, zoals ouderschapsverlof of palliatief verlof (stervensbegeleiding), geldt dat de werkgever moet meewerken.

Wat zijn de fiscale consequenties van de levensloopregeling?
De Levensloopregeling is gebaseerd op de zogenaamde omkeerregeling. Over de inleg betaalt u geen loonbelasting (gaat dus uit het brutoloon), de uitkering is belast met de loonheffing. Over de inleg betaalt u wel premies voor de werknemersverzekeringen.

De opgebouwde waarde in de levensloopregeling is fiscaal onbelast (telt niet mee voor het zogenaamde box 3 vermogen).

Kan ik de levensloopregeling gebruiken om eerder te stoppen met werken?
Ja. U kunt voor uw 65ste verlof opnemen met betaling van 70% van uw laatstgenoten inkomen. Als u het maximale bedrag hebt opgebouwd, dan kunt u in dat geval 3 jaar eerder stoppen met werken.

Wat gebeurt er als ik met pensioen ga en ik heb geen gebruik gemaakt van de waarde op mijn levensloopregeling?
Dan zijn er diverse opties:

 1. U kunt de waarde omzetten in het ouderdomspensioen (voorzover deze pensioenregeling na de omzetting blijft binnen de begrenzingen die in de Wet op de loonbelasting 1964 zijn opgenomen).
 2. De volledige waarde wordt ineens uitgekeerd en belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Vaak zal dit (gedeeltelijk) leiden tot belastingheffing tegen het hoogste tarief.

Blijft spaarloon bestaan na introductie van levensloop?
Ja, spaarloon blijft bestaan. Echter het bedrag dat jaarlijks gespaard mag worden, wordt niet geïndexeerd en blijft € 618.
U mag in een kalenderjaar echter maar voor één regeling kiezen: dus ofwel spaarloon, ofwel levensloop. Ieder jaar kunt u die keuze weer maken.
Die keuze hoeft u niet voor 1 januari 2006 te maken; dit kan het hele jaar. Als u in 2006 een bedrag heeft ingelegd in de spaarloonregeling (en dus feitelijk een keuze heeft gemaakt voor spaarloon) heeft u nog tot 1 juli 2006 de mogelijkheid om uw keuze te herzien. De stortingen in de spaarloonregeling die in 2006 tot diedatum hebben plaatsgevonden, moeten in dat geval vóór 1 juli door de bank teruggestort worden naar uw werkgever. Uw werkgever moet vervolgens deze bedragen als loon aan u uitbetalen.

Waar kan ik spaarloon voor gebruiken?
Er zijn twee mogelijkheden. In alle gevallen wordt het spaarloon eerst op een geblokkeerde (spaar)rekening gestort:. De twee mogelijkheden zijn:

 1. Vier jaar na de storting mag u het bedrag vrij opnemen.
 2. U kunt het saldo eerder deblokkeren. In welke situaties u dat mag doen, kunt u in uw reglement van uw spaarloonregeling terugvinden (bijvoorbeeld bij aankoop van een woning of betaling van lijfrentepremie).

Kan ik vermogen op een spaar-/beleggingsrekening of kapitaalverzekering combineren met de levensloopregeling?
U kunt vanuit uw netto inkomen op een spaar-/beleggingsrekening of kapitaalverzekering een extra reserve aanleggen die u tijdens een verlofperiode geheel of gedeeltelijk gebruikt. Het is niet mogelijk het saldo van een spaar-/beleggingsrekening of de waarde van een kapitaalverzekering te storten in de levensloopregeling.

Waarom zou ik mee doen met de levensloopregeling?
De levensloopregeling is de belangrijkste fiscaal ondersteunde mogelijkheid om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Door vermogen op te bouwen in een levensloopregeling hebt u de flexibiliteit om tijdens uw loopbaan verlof op te nemen, ofwel om het vooruitlopend op het ouderdomspensioen op te nemen. Daarmee kiest u zelf de exacte pensioendatum.

Kan ik nu al gebruik maken van de levensloopregeling?
U kunt vanaf 1 januari 2006 van de levensloopregeling gebruik maken. Maar AEGON geeft u nu al de mogelijkheid om te beginnen als uw werkgever een verlofspaarregeling heeft geïntroduceerd. Als dat niet het geval is, dan kunt u ook nu al beginnen om uit uw netto loon geld opzij te zetten en dat weer op te nemen vanaf 2006. Dit geeft u op dat moment de mogelijkheid om wat extra's in de levensloopregeling te storten (tot maximaal 12% per jaar), zonder dat uw beschikbare inkomen teveel achteruit gaat.


Zie ook: